ویدیوها

۱ام مهر ۱۳۹۸

ازمایشگاه ابکاری داکرومات

با این ویدیو با آزمایشگاه ابکاری داکرومات شرکت پارس پوشش بیشتر اشنا می شوید.
۱ام مهر ۱۳۹۸

قطعات آبکاری شده داکرومات پس از خروج از کوره

با این ویدیو با قطعات آبکاری شده داکرومات پس از خروج از کوره شرکت پارس پوشش اشنا شوید
۱ام مهر ۱۳۹۸

آبکاری داکرومات اصفهان

با این ویدیو با آبکاری داکرومات اصفهان شرکت پارس پوشش اشنا شوید.
۱ام مهر ۱۳۹۸

پوشش دهی به روش داکرومات

با این ویدیو با پوشش دهی به روش داکرومات شرکت پارس پوشش بیشتر اشنا می شوید.  
۱ام مهر ۱۳۹۸

پوشش داکرومات

با این ویدیو با پوشش داکرومات اشنا شوید.  
۱ام مهر ۱۳۹۸

خدمات ابکاری داکرومات

با این ویدیو با خدمات ابکاری داکرومات اشنا شوید.