ویدیوها

1 مهر 1398

ازمایشگاه ابکاری داکرومات

با این ویدیو با آزمایشگاه ابکاری داکرومات شرکت پارس پوشش بیشتر اشنا می شوید.
1 مهر 1398

قطعات آبکاری شده داکرومات پس از خروج از کوره

با این ویدیو با قطعات آبکاری شده داکرومات پس از خروج از کوره شرکت پارس پوشش اشنا شوید
1 مهر 1398

آبکاری داکرومات اصفهان

با این ویدیو با آبکاری داکرومات اصفهان شرکت پارس پوشش اشنا شوید.
1 مهر 1398

پوشش دهی به روش داکرومات

با این ویدیو با پوشش دهی به روش داکرومات شرکت پارس پوشش بیشتر اشنا می شوید.  
1 مهر 1398

پوشش داکرومات

با این ویدیو با پوشش داکرومات اشنا شوید.  
1 مهر 1398

خدمات ابکاری داکرومات

با این ویدیو با خدمات ابکاری داکرومات اشنا شوید.