تست مقاومت اسیدی ژئوکوت

 

تست مقاومت پوشش های رایج و ژئوکوت در برابر اسید کلریدریک :