تست UV ژئوکوت

 

تست تشخیص پوشش ژئوکوت در زیر نور UV :