استاندارد های گالوانیزه گرم

استاندارد ASTM 123

مخصوص پوشش های گالوانیزه گرم روی قطعات آهن و فولاد

برای دانلود بر روی لوگو کلیک کنید.

استاندارد گالوانیزه گرم

استاندارد ASTM 153

مخصوص پوشش های گالوانیزه گرم روی اتصالات ریز و رزوه دار آهن

برای دانلود بر روی لوگو کلیک کنید.

استاندارد گالوانیزه گرم

استاندارد ISO 1461

مخصوص پوشش های گالوانیزه گرم روی قطعات آهن و فولاد

برای دانلود بر روی لوگو کلیک کنید.

استاندارد گالوانیزه گرم

استاندارد ASTM B860

مخصوص شمش های روی مصرفی در گالوانیزه گرم

برای دانلود بر روی لوگو کلیک کنید.

استاندارد گالوانیزه گرم