آزمایشگاه

آزمایشگاه پارس پوشش

دستگاه بن ماری آزمایشگاهی

حمام آزمایشگاهی آب گرم یا بن ماری از محفظه ای دارای آب تشکیل شده است . درجه حرارت آب داخل آن را می توان تا 100 درجه سانتی گراد تنظیم کرد. در حقیقت از دستگاه بن ماری برای تامین حرارت های مختلف بسته به نیاز استفاده می گردد . از این دستگاه برای تست میزان خوردگی قطعات ابکاری شده در محلول نیترات آمونیوم استفاده میشود.

 • نوع آزمایش : تست سریع خوردگی
 • ماده موثر : نیترات آمونیوم
 • معادل سازی : هرساعت تست برابر ۵۰۰ ساعت تست سالت اسپری

دستگاه سالت اسپری

آزمون سالت اسپری (مه نمکی یا پاشش نمک) یک شرایط محیط خورنده کنترل شده و تسریع شده را فراهم می نماید که مرتبط با اطلاعات مربوط به مقاومت به خوردگی قطعات صنعتی پوشش داده شده می باشد تا از اين طريق ميزان حفاظت سطح موردنظر در برابر خوردگي مورد بررسي قرار گيرد.
استاندارد متداول روش انجام تست سالت اسپری (مه نمکی یا پاشش نمک) ASTM B 117 بوده که پس از آماده سازی اولیه، نمونه ها باید با زاویه 30 – 15 درجه نسبت به راستای قائم و ترجیحا موازی با جهت اصلی جریان نمک درون محفظه دستگاه سالت اسپری قرار گرفته و سطح مورد آزمون رو به بالا باشد. نمونه ها در طول مدت زمان انجام تست سالت اسپری به هیچ وجه نباید با همدیگر یا هر ماده فلزی دیگر برخورد داشته باشند. معمولا محلول نمکی برای انجام تست سالت اسپری مشتمل بر 1±5 بخش وزنی نمک (سدیم کلراید) به 95 بخش وزنی آب مقطر تهیه شده و حداکثر مجاز ناخالصی نمک مصرفی 0.3 درصد می باشد. شرایط محیطی استاندارد تست سالت اسپری (مه نمکی یا پاشش نمک) ، شامل pH محلول نمک 7.2-6.5، فشار پاشش محلول نمک 1.24-0.83 بار و درجه حرارت محفظه دستگاه سالت اسپری 2±35 درجه سانتیگراد است .

 • نام آزمایش : تست خوردگی قطعه /li>
 • استاندارد : ASTM B 117
 • ماده موثر : محلول نمک ۵درصد
 • دمای کابین : 2±35 درجه سانتی گراد
 • دمای محلول اشباع : 2±35 درجه سانتی گراد
 • PH محلول نمک : بین 6/5 تا 7/2
 • جمع آوری شبنم : 2±1ml / 80^2cm/Hour
 • مدت تست : 1000ساعت به بالا