نمونه محصولات آبکاری شده

قطعات آبکاری شده به روش داکرومات

نوار وسط را به طرفین بکشید