ویدیوها

۱ام مهر ۱۳۹۸

ابکاری فلزات

با این ویدیو با ابکاری فلزات شرکت پارس پوشش اشنا شوید.  
۱ام مهر ۱۳۹۸

ازمایشگاه ابکاری داکرومات

با این ویدیو با ازمایشگاه ابکاری داکرومات شرکت پارس پوشش اشنا شوید.
۱ام مهر ۱۳۹۸

قطعات آبکاری شده داکرومات پس از خروج از کوره

با این ویدیو با قطعات آبکاری شده داکرومات پس از خروج از کوره شرکت پارس پوشش اشنا شوید
۱ام مهر ۱۳۹۸

آبکاری داکرومات اصفهان

با این ویدیو با آبکاری داکرومات اصفهان شرکت پارس پوشش اشنا شوید.